Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Xử lý nước
Amino Trimethylene Phosphoric (ATMP) CAS NO: 6419-19-8

Amino Trimethylene Phosphoric (ATMP) CAS NO: 6419-19-8

Amino Trimethylen Phosphoric acid là chất lỏng màu vàng nhạt, không màu đến vàng nhạt với mùi đặc trưng.ATMP thường được sử dụng cùng với axit organophosphoric, axit polycarboxylic và muối để tạo ra tất cả các chất xử lý hữu cơ kiềm. ATMP có thể được sử dụng trong nhiều hệ thống nước mát tuần hoàn khác nhau.