Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Dung môi
N-Hexane CAS NO: 110-54-3

N-Hexane CAS NO: 110-54-3

Hexane là một chất lỏng không màu với một mùi xăng. Ổn định. Không tương thích với oxy hóa các đại lý, clo, Flo, magnesium perchlorate. Rất dễ cháy. Dễ dàng tạo thành hỗn hợp nổ với không khí. Lưu ý điểm flash thấp.