Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Nông dược
Para-Dichlorobenzene (PDCB) CAS NO: 106-46-7

Para-Dichlorobenzene (PDCB) CAS NO: 106-46-7

Paradichlorobenzene là một hydrocacbon thơm clo có chứa clo. Nó là một loại thuốc trừ sâu và chất chống thối rữa. Nó có thể được sử dụng làm nguyên liệu thuốc trừ sâu và cũng có thể được sử dụng làm thuốc trừ sâu. Có thể kiểm soát mọt củ cải đường, phylloxera nho, được sử dụng rộng rãi như là một trong những loài sâu bướm bướm đêm.