Follow us
Trang chủ > Nhập khẩu > Nội dung
Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate
Aug 25, 2017

Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (PMAc) là một ester lỏng không màu. Việc sử dụng kết thúc chủ yếu của PMAc bao gồm dung môi công nghiệp, sơn, mực, sơn phủ và sản xuất điện tử.


Một cặp: Ethylene glycol

Tiếp theo: Xylen

Kiến thức Ngành có liên quan