Follow us
Trang chủ > Nhập khẩu > Nội dung
Bình thường Paraffin
Aug 25, 2017

Các parafin bình thường (n-parafin) là các hydrocarbon tuyến tính, có độ dài chuỗi C9-C17, thường được tách ra từ dầu hỏa hoặc các phần dầu khí của dầu thô sử dụng sàng phân tử.


Một cặp: Miễn phí

Tiếp theo: Ethylene glycol